Điều thử thách

Điều thử thách (vietsub từ "the hard thing" trong tựa sách "The hard thing about hard thing")

  • Điều thử thách chưa hẳn là làm quen được với 1 ngôn ngữ mới, mà hiểu nó khác gì so với ngôn ngữ hiện tại mình đang dùng, và ngôn ngữ nào sẽ dùng vào những tình huống nào (có thể thay "ngôn ngữ" bằng hầu hết các thứ công cụ lao động khác)

  • Điều thử thách chưa hẳn là hoàn thành 1 tính năng, mà là biết làm sao để không cần tính năng đó vẫn giải quyết được vấn đề cho người dùng

  • Điều thử thách chưa hẳn là hoàn thành 1 tính năng, mà là xem tính năng đó gây ảnh hưởng như thế nào khi đưa vào sử dụng

  • Điều thử thách không hẳn chỉ là đọc, mà là viết. Vì đọc là tiêu thụ những cái có sẵn, viết là ghi ra những cái của mình

  • Điều thử thách là biết cái gì là "form", cái gì là "substance" trong cuộc sống và đặt ưu tiên vào điều phù hợp

  • Điều thử thách không hẳn là suy nghĩ, mà là dám chia sẻ suy nghĩ của mình và không ngại là nó đơn sơ hay tầm thường hoặc mắc cỡ (nói với ba má câu hỏi thăm cũng nằm trong những điều này)

  • Điều thử thách không chỉ là làm, mà là giới thiệu việc mình làm, việc team mình làm cho người khác

  • Điều thử thách không chỉ là làm cái mới, mà còn là làm cho cái cũ tốt lên, nhanh hơn

  • Điều thử thách không chỉ là yêu cầu người khác làm, mà là giải thích lí do để họ tự cảm thấy hứng thú mà làm

Điều thử thách cuối cùng, đối với mình, là thỉnh thoảng cần tự đặt câu hỏi: mình có đang thử thách mình hay không ? :)

Subscribe to Think.Forget.Do

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe