what you like versus what they like

you can't just do what you like. you just can't. because you're with them (family, friends, colleagues etc).

and you don't want to just do what they like. because it's your damn life, right ?

so, what's next ? do what they like selectively (meaning focus on the most relevant things that makes sense to them) so that they will give you enough room to do what you like and the most important thing is that you still have enough time to do that

Ví dụ:

  • đi nhậu mà không thích uống bia, chỉ thích ăn. mà không lí nào ăn không chúng nó chửi phá mồi. do đó, bắt buộc lâu lâu phải cụng li. nhưng chú ý những thằng nào cụng nhiều nhất (và la to nhất) mà cụng với nó 1 tẹo (cho mấy thằng còn lại nó choáng lol), sau đó thì vô tư mà ăn

  • má nấu cho ăn: hông thích món này, chỉ thích món kia. nhưng gắp 1 vài miếng món này, ăn phát cho má dzui, rồi ăn qua miếng kia

  • đi chơi với nhiều người, có người mình thích và hông thích. giỡn với người hông thích 1 vài câu rồi bay dzô người mình thích

{http://work.plonely.com}

Subscribe to Think.Forget.Do

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe