Quan trọng là ca sĩ chứ không phải micro

Mình vừa đọc 1 topic hỏi về "công cụ để phân việc cho nhân viên", trong đó mọi người giới thiệu khoảng vài chục cái tool, từ tool công ty mình vừa làm, đến các tool dùng để quản lí dự án như Redmine, ActiveCollab hoặc ngay cả Outlook, Sharepoint

Đối với mình, trước tiên cần đặt thêm vài câu hỏi

  • Nhóm có bao nhiêu nhân viên ?

  • Nhân viên ngồi gần hay ngồi xa ?

  • Thái độ làm việc của nhân viên như thế nào ? (chủ động hay thụ động)

Đối với các bạn có background về kĩ thuật thì khi giải quyết vấn đề, mình hay nghĩ đến là chọn cái tool nào, rồi sau đó mới đến là install/deploy ra sau

Tuy nhiên, thực tế thì tool nào không quan trọng bằng người dùng cuối có chịu sử dụng hay không, và nếu có thì họ sử dụng nó như thế nào, có hiệu quả hay không

Quay lại 3 câu hỏi trên,

Nếu nhóm có ít nhân viên và các nhân viên ngồi gần nhau, thì có thể chỉ cần 1 cái bảng treo ở nơi mọi người hay qua lại, ghi tên công việc và người thực hiện, vậy là đã tối ưu (!)

Subscribe to Think.Forget.Do

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe